Wcześniejsza emerytura dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Wiek emerytalny w Polsce do niedawna wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, od roku 2013 będzie on jednak wydłużany docelowo do 67 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. W pewnych sytuacjach będzie jednak możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, np. jeśli jest się rodzicem dziecka niepełnosprawnego.

Prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu wychowywania niepełnosprawnego dziecka mają jednak tylko ci rodzice, którzy spełnili określone warunki do takiej emerytury do 1 stycznie 1999 roku. Wówczas bowiem wcześniejsze emerytury z tytułu opieki nad niepełnosprawnymi zostały zniesione wraz z wejściem w życie nowego systemu emerytalno-rentowego.

Jeśli zatem przed rokiem 1999 wychowywał dziecko niepełnosprawne i nadal je wychowuje i miał wówczas wymagany staż pracy, wówczas może w każdej chwili wystąpić do ZUS o wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki. Jest to jednak możliwe tylko pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów.

Przede wszystkim jeszcze przed 1 stycznia 1999 roku rodzic dziecka niepełnosprawnego musiał mieć wymagany staż pracy, wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Poza tym dziecko, nad którym sprawował i nadal sprawuje opiekę musiało również spełniać określone wymogi – posiadać pierwszą grupę inwalidzką bez względu na przyczynę inwalidztwa, bądź też drugą grupę z powodu jednego ze ściśle określonych stanów fizycznych, psychicznych lub psychofizycznych, np. niedowład kończyn uniemożliwiający samodzielne poruszanie, upośledzenie umysłowe z niedowładem narządu wzroku lub słuchu, choroba psychiczna czy inna choroba w bardzo poważnym stopniu upośledzająca sprawność organizmu. Ponadto niezdolność do pracy dziecka, a więc inwalidztwo musiało powstać przed ukończeniem przez niego 18 roku życia.

Wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem przysługuje ponadto tylko jednemu z rodziców i to pod warunkiem że nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego. Ojciec dziecka może skorzystać z uprawnień do wcześniejszej emerytury, ale dopiero w razie śmierci matki i w innych przypadkach uniemożliwiających jej osobistą opiekę nad dzieckiem.